Amakuru
29 mars 2024

Ikivuko ca Bujumbura gikwiye gukingirwa vyihutirwa amazi agitera (B. Sindayihebura)

Kuva mu mwaka w’2018, amazi y’ikiyaga Tanganyika ntarasubira ku rugero rusanzwe. Ibipimo vya nyuma vyafashwe mu mpera z’iyi ndwi iheze, vyerekana ko amazi yongerekanye ku rugero rurenga imetero. Mu nyishu zirama zofasha gukinga ivyononekara, umuhinga mu bidukikije n’ugutunganya ibisagara, Pr Bernard Sindayihebura, avugamwo uguhindura itegeko rigena imetero zitegerezwa gusigara hagati y’inkombe z’ikiyaga n’inyubako ya mbere. Iryo tegeko ngo ritegerezwa kwisunga ivyigwa vy’abahinga.